Kostel v Janově Dolu


Janův Důl je jednou z nejmladších obcí v okolí Liberce. Vznikl v letech 1704 -1705 a byl pojmenován na počet svého zakladatele hraběte Jana Václava z Gallasů, majitele libereckého panství. Domy jednotného vzhledu byly seřazeny ulicovým způsobem po obou stranách Zlatého, či Janovodolského potoka a souběžné cesty. Byly vesměs přízemní, dřevění, roubené orientované štíty k cestě. Na každém bylo umístěno charakteristické domovní znamení a mezi domy byly vysazeny lípy a jasany. K vybavení nové obce patřila hospoda, která stála na místě domu čp. 14 a kostel, postavený roku 1716 z popudu panského inspektora Karla Kristiána Platze z Ehrentalu. Brzy po založení Janova Dolu zahájil provoz také mlýn na Zlatém potoce.

kostel_jana_nepomuckeho

Janovodolský kostel byl umístěn na nejvyšším místě obce a uzavíral průhled ulicovým prostorem Janova Dolu na západní straně. Jeho stavitel je neznámý. Patřil pravděpodobně k italským stavitelům, kteří v té době působili v Čechách. Byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, jednomu z ochránců, patronů země české. Je to menší raně barokní stavba, nezvykle orientovaná oltářem k západu, obdélníkového půdorysu, s oválným presbytářem a čtvercovou sakristií umístěnou na jižní straně. Později k ní byla připojena nízká přístavba. Hlavní průčelí se vstupem obrácené na východ směrem k městu je protaženo na střechu profilovaným štítem s kruhovým otvorem, v němž byly roku 1874 umístěny hodiny. Průčelí vrcholí trojúhelníkovým tympanonem. Stěny kostela jsou členěny plochými pilastry a lizénami, okna mají segmentové záklenky. Dveře do kostela jsou opatřeny kamennými zárubněmi. Nad hlavním vstupem se nacházel obraz sv. Jana Nepomuckého. Ze střechy, kryté původně šindelem, vystupuje barokně tvarovaná zvonička. Vnitřek kostela byl jednoduchý. Strop plochý, v sakristii klenba křížová. U vstupu se nacházela dřevěná kruchta s varhanami z roku 1742, pocházející z kostela sv. Kříže. Postranní oltáře zasvěcené P. Marii a sv. Antonínu Paduánskému byly barokní, umístěné v nikách. Hlavní oltář později zdobil obraz sv. Jana Nepomuckého. Vnitřní vybavení kostela je dnes zcela odstraněno, zvony byly zabaveny za války.

Okolo kostela byl roku 1757 založen hřbitov s márnicí. Po zřízení nového hřbitova roku 1835 byl starý zrušen.

Filiální kostel sv. Jana Nepomuckého patří k farnosti Liberec – venkov. V současné době neslouží už bohoslužebným účelům a byl pronajat ke světskému  využití. Při tom byl veškerý mobiliář kostela odstraněn a uložen v depozitářích arciděkanství. Patří však stále mezi památkově chráněné objekty a dokumentuje současně i historii plánovitě založené obce Janův Důl, dnes IX. čtvrti Liberce.

Foto: archiv SML

Text: Liberecké domy hovoří III. díl, Ing. Arch. Svatopluk Technik