Podmínky vstupu do fotogalerie Visit^Liberec

Podmínky užití fotografií z fotobanky statutárního města Liberec – Fotobanky Liberec

Tyto podmínky jsou stanovené v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

 • Fotografie poskytuje město Liberec bezplatně k propagačním účelům Liberce a České republiky v tuzemsku a v zahraničí.
 • Fotografie lze použít bezplatně, a to pouze k nekomerčním a propagačním účelům, pro zveřejnění v cizině i v tuzemsku.
 • Nekomerčním užitím se rozumí zveřejnění v periodikách a v neprodejných propagačních materiálech (např. v katalozích cestovních kanceláří a v neprodejných propagačních letácích či v neprodejných publikacích nebo uveřejnění v elektronickém katalogu cestovní agentury na webu).
 • Za nekomerční užití nelze považovat zveřejnění fotografie na sociálních sítích (Facebook, Twitter a jiné) za účelem zvýšení návštěvnosti příspěvku, k němuž se fotografie váže.
 • V periodickém tisku (noviny, časopisy) lze užít jednotlivé fotografie pouze za účelem zpravodajským, a to v odůvodněné míře. Užití v periodickém tisku v souvislosti s aktuálním zpravodajským sdělením se řídí §34 odst. 2 zákona.
 • Při užití fotografie je nutné uvádět zdroj: Autor: Jméno Příjmení (pokud je u fotografie uvedeno)
 • V Katalogu či webu cestovní kanceláře (agentury apod.) je dovoleno umístění stažené fotografie pouze v části (straně, dvoustraně), kde je prezentováno město Liberec nebo Česká republika či její část, nelze přímo spojovat s komerčním sdělením (nabídkou zájezdu apod).
 • Fotografie nebo jejich celky nelze užívat systematicky a opakovaně.
 • Fotobanku nelze užívat nadměrně, a to jak jednotlivé fotografie, tak jejich celky k účelům, které za běžného užívání nezasahují do autorských práv pořizovatele fotobanky (např. vytvářet na webových stránkách cestovních kanceláří databázi složenou z fotografií).
 • Uživatelé fotobanky nejsou oprávněni užívat ani menší množství stažených fotografií v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze (statutární město Liberec).
 • Užíváním fotobanky nesmí být dotčeno výlučné právo autora na poskytnutí svolení k užívání v jakýchkoliv prodejných propagačních materiálech, publikacích či kalendářích, které slouží ke komerčním účelům.

Upozornění
V případě, že mají třetí subjekty zájem o užití fotografií ke komerčním účelům (např. do prodejných publikací)  je nezbytně nutné obrátit se na autora. Souhlas s užitím díla musí dát autor díla.