Kostel v Ostašově


Ostašov, dnes Liberec XX, představuje s Horní Suchou, Libercem XXII jeden sídelní celek vzniklý bez společného urbanistického záměru. Pro jejich utváření byly v minulosti rozhodující jednak komunikace probíhající územím na východním úpatí Ještědského pohoří, dále pak potok protékající mezi oběma obcemi, představující současně hranici jejich katastrálních území, kdysi i panství Grabštejnského a Libereckého.

kostel_ostasov1

Jakýsi střed společný pro obě obce vznikl při vyústění dnešních ulic Křižanské a Ostašovské do ulice Švermovy. Zde také byl vybudován kostel a v jeho sousedství i škola. Farností přináležela Horní Suchá k Chrastavě a teprve od roku 1787 k Liberci, zatímco ostašovští farníci měli hned od počátku své faráře v Liberci.  První pokusy o zřízení kaple se datují z roku 1757. Za sedmileté války došlo u Ostašova k bitvě mezi rakouskými a pruskými vojsky, za nichž obě obce silně utrpěly. Jako odškodnění byla zde roku 1771 postavena dřevěná kaple. Materiál k ní dodali společně majitelé obou panství. Kapli vysvětil liberecký děkan Anton Ignaz Kopsch.

kostel_ostasov3

Když časem tato dřevěná stavba zchátrala, byla roku 1833 přestavěna na dnešní zděný barokní kostel. Tentokráte již byl dodavatelem stavebních materiálů pouze majitel Libereckého panství Kristián Kryštof hrabě Clam-Gallas. Vedením stavby pověřil svého stavebního inženýra F. Effenbergera. Na památku událostí za Sedmileté války byly nade dveřmi kostela zazděny dvě dělové koule, později při opravě odstraněné. Kostel byl zasvěcen sv. Vojtěchovi, patronu země České. Při generální opravě roku 1887 dostal kostel na severní straně přístavbu sakristie. Současně byly v kostele umístěny nové varhany, dílo žitavského stavitele varhan Antonína Schustera.
kostel_ostasov2
Filiální kostel sv. Vojtěcha v Ostašově je menší barokní zděná stavba obdélníkového půdorysu s půlkruhovým presbytářem. Vstup má na straně západní, od ulice odvrácený. Sklonitou střechu ukončuje nad presbytářem valba, na straně opačné štít hlavního průčelí. Nad hřebenem střechy se zvedá osmiboká věžička se zvonkem, původně s hodinami. Vnější stěny dělí lezény, okna mají půlkruhová zakončení. Vchodové dveře rámuje kamenné ostění s rovným nadpražím. Loď kostela má plochý strop, u vstupu je vestavěna empora s varhanami. Novogotický oltář z roku 1887 zdobí triptych sv. Vojtěcha, sv. Josefa a sv. Antonína. Kazatelna je původní, osmiboká, s výplněmi zdobenými rozetami. Poslední obnova kostela byla provedena v roce 1982.

Text: Liberecké domy hovoří IV. díl, Ing. Arch. Svatopluk Technik, rok 1997
Fotografie: archiv SML, na snímcích je podoba kostela z roku 2017

Poznámka:
Kostel je od srpna r. 2011 v péči SPOLKU PŘÁTEL OSTAŠOVA, jehož členové se podle svých možností snaží dokumentovat jeho historii a zajišťovat údržbu i potřebné opravy.